Norsk beskrivelse under den engelske.

Stuck on a puzzle? Discuss it in the Discord server!

The Time Traveler's Witch Trial is an advent calendar and an episodic puzzle adventure game, available in English and Norwegian. Each door of the advent calendar contains a new chapter of the story, and new chapters will be made available every day from December 1st to December 24th, 2023.

The story

More than three hundred years ago, a powerful witch was burned on Christmas Eve, in the town square of the small Norwegian town Aasdalvik. The witch left behind a collection of books said to contain prophecies of the future, but the books are equipped with strong combination locks that nobody have ever been able to  open. When librarian and local history buff Marve happens to come across one of these books, not only is he shocked to realize that he can easily solve the combination lock puzzle, but he's also flabbergasted when the book turns out to contain an object that's definitely made in the 21st century.

The Time-Traveler's Witch Trial is a story about witches, time travel, curiosity, a wicked bailiff, an adorable poodle, making the perfect Christmas Eve for your kid, and puzzles. Mostly puzzles.

The puzzles

The Time-Traveler's Witch Trial contains 24 puzzles, one in every chapter. Finding out how to solve each puzzle is part of the puzzle. Every puzzle returns a single word.

You are not intended to solve these puzzles using only in-game information. All aids are allowed, and most likely necessary. So looking up stuff on Google or Wikipedia while playing is not cheating, but the intended way to play the game.

Puzzle hints will be available three days after each puzzle is released (so the first hint for the chapter one puzzle will be published December 4th, and so on).

All puzzles are also available in PDF format for download.

A puzzle must be solved for you to access the rest of the chapter. You can, however, start the next chapter without solving the previous puzzle if you want to.

Controls and settings

You can control the game by clicking/tapping anywhere on the screen, or by using the keyboard:

 • Space or Enter - progress story
 • Up/down arrows - move in a list of options. After marking the option you wish to select, press Space or Enter
 • 1-9 - move directly to an option
 • L - open/close story log
 • O - open/close options/settings
 • C - open/close credits
 • Esc - close active window (log/settings/credits)

The game is automatically saved in your browser. Note that if your browser does not allow cross site tracking, saving unfortunately does not work in the itch.io version of the game. In that case, you will be given a link to a mirror version where saving works.

Click the cog icon to enter the game options, or use hotkey O. This lets you adjust the text speed and select the game's language, and also lets you restart the current chapter.


==========


Tidsreiserens hekseprosess er ein adventskalender og eit episodisk puzzle-eventyr-spill, tilgjengeleg på engelsk og norsk. Kvar luke i adventskalenderen inneheld eit nytt kapittel, og nye kapittel blir publiserte kvar dag frå 1. til 24. desember 2023.

Historia

For over tre hundre år sidan, på julaften, blei ei mektig heks brent på bålet på torget i den vesle byen Åsdalvik. Heksa etterlot seg ei samling bøker som var sagt å innehalde profetiar om framtida, men bøkene er utstyrt med kodelåsar som ingen nokon gong har klart å opne. Når bibliotekaren og lokalhistoriefanen Marve tilfeldigvis kjem over ei av desse bøkene, sjokkerer det han at ikkje berre kan han enkelt knekke kodelåsen, men han er òg forbløffa av å oppdage at boka inneheld ein gjenstand som openbart er laga på 2000-talet.

Tidsreiserens hekseprosess er ei historie om hekser, tidsreiser, nysgjerrigheit, ein slem fogd, ein kjempesøt puddel, å lage den perfekte julaften for barnet ditt, og oppgåver. Først og fremst oppgåver.

Oppgåvene

Tidsreiserens hekseprosess inneheld 24 oppgåver, ein i kvart kapittel. Å finne ut korleis oppgåva skal løysast er ein del av oppgåva. I kvar oppgåve skal du finne eitt enkelt ord.

Det er ikkje meininga at du skal måtte klare alle desse oppgåvene berre med informasjon som finst i spelet. Alle hjelpemiddel er tilletne, og kanskje òg nødvendige. Så om du sit med Google og Wikipedia opent mens du speler er ikkje det juks, men den anbefalte måten å spele spelet på.

Hint blir tilgjengelege tre dagar etter at kvar oppgåve er publisert (så første hint for første oppgåve kjem 4. desember, osb.).

Alle oppgåver er òg tilgjengelege for nedlasting som PDF.

Du må løyse dagens oppgåve for å få tilgong til resten av kapitlet. Du kan imidlertid starte neste kapittel utan å løyse førre oppgåve om du ønskjer det.

Kontrollar og innstillingar

Du kontrollerer spelet ved å trykke/tappe på skjermen, eller ved å bruke tastaturet:

 • Mellomrom eller Enter - gå vidare i historia
 • Opp/ned - beveg deg opp og ned i ei liste med val. Etter at du har markert eit alternativ, trykk Mellomrom eller Enter
 • 1-9 - hopp direkte til eit alternativ
 • L - opne/lukk kapittelloggen
 • O - opne/lukk innstillingane
 • C - opne/lukk rulleteksten
 • Esc - lukk aktivt vindauge (logg/innstillingar/rulletekst)

Spelet lagrast automatisk i nettlesaren din. Merk at nettlesarar som ikkje støtter cross site tracking diverre ikkje lar deg lagre spel på itch.io. I så fall vil du bli presentert med ein link til ein alternativ versjon av spelet, der lagring fungerer som det skal.

Klikk på tannhjulikonet for å kome til innstillingane, eller bruk hurtigtast O. Dette lar deg endre teksthastigheit og velja spelets språk, og herfrå kan du òg starte det aktive kapitlet på nytt.

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.